Üyelik Sözleşmesi
26
Ocak 2012
monoFe Teknoloji A.Ş.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Bağdat Caddesi No:24/18 Kadıköy İSTANBUL  adresinde bulunan monoFe TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ("MONOFE") ile Üye ("Üye") arasında, Üye’nin MONOFE’nin Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

2. TANIMLAR

Hizmet: Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla MONOFE ya da MONOFE’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.
Satıcı: MONOFE veya MONOFE ile yaptığı Sözleşme kapsamında Websitesi üzerinden çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden kişiyi ifade eder.
Üye: MONOFE ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan veya satın almadan siteyi ziyaret eden kişiyi ifade eder.
Websitesi: www.monoFe.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.
Ziyaretçi: Websitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

3. KAPSAM VE AMAÇ
3.1. MONOFE, www.monoFe.com Websitesi’ni işletmekte olup, kendisi dışındaki diğer satıcıların Websitesinden yaptığı satışlar açısından ise 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcı, aracılık rolüne ek olarak aynı platform üzerinde satıcılık rolünü de (hybrid marketplaces) üstlenmeyi tercih edebilmektedir.
3.2. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.
3.4. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve MONOFE, Üyeler ile kendisi dışındaki Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. MONOFE, sadece kendi sattığı ürünler açısından 6502 sayılı yasa ve sair mevzuat açısından sorumludur. Üyeler, MONOFE dışındaki Satıcılar’a karşı da 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir. 

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Üye olmak için talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin MONOFE’den talepte bulunması halinde MONOFE, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için MONOFE’ye ödeme yapan veya fatura kesilen veya teslimat yapılan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.
4.3. MONOFE, kendi sattığı ürünler dışındaki ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve diğer satıcıların sattığı ürün ve hizmetler bakımından 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle; Websitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak MONOFE, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Websitesi’nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle MONOFE’nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, MONOFE’ye ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.
4.4. Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; MONOFE’nin (kendi sattığı ürünler hariç)  bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı’nın yürürlükteki mevzuat kapsamında sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
4.5. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini ve her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.
4.6. MONOFE, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
4.7. Websitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler’den alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’nin kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar’a iletebilecektir.
4.8. Üye’nin Üye Sayfası’na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu giriş bilgisi, Üye tarafından kayıt ekranına girilen GSM no ile oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait GSM no ile anlık olarak kendisine iletilen şifre  ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.9. Üye, Websitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Webstesinin bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Websitesine, Websitesinin veri tabanına ve Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. Websitesini, herhangi yasadışı veya hileli veya iş bu üyelik sözleşmesinde belirtilen amaçlar dışında kullanamaz.

5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ
5.1. Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak, süre vermeksizin ve tazminat ödemeksizin elektronik ortamda yapacağı bildirim ile her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.
5.2. MONOFE, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
6.1. MONOFE, Üye’nin sağladığı kişisel verileri Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, aydınlatma metnini, Gizlilik ve Çerez Politikasını www.monoFe.com adresinden inceleyebilir.  Şikayet ve taleplerini elektronik posta göndererek ya da Websitesi’nde yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemlerle MonoFeye iletebilir.
6.2. Üye tarafından Websitesi’nde Üyelik oluşturmak veya Websitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Gizlilik ve Çerez Politikasında , aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, üyelik Sözleşmesi ve satış sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla MONOFE ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
MonoFemonoFe markası ve logosu ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak MONOFE tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile MONOFE’nin mülkiyetindedir. Üye, MONOFE’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını MONOFE’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda MONOFE’nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya MONOFE’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, MONOFE’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
MONOFE, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.
 
9. MÜCBİR SEBEP
MONOFE’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") MONOFE’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, MONOFE ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
 
10. MUHTELİF HÜKÜMLER
10.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda MONOFE’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile MONOFE’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
10.3. Bildirim MONOFE, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
10.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
10.5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri. Üye, MONOFE’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
10.6. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.


(Güncelleme Tarihi: 01.06.2021)

Kurumsal Bilgiler
...
monoFe BLOG Hakkında...

Müşterilerimiz ile her türlü görüşü paylaşabileceğimiz ve alışverişinde karşılaşabileceği her türlü konuyu bulunabileceği bir buluşma noktası olan monoFe Blog...

SON Eklenenler
monoFe'yi Takip Edin

monoFe, işin mutfağı, monoFe Teknoloji, monoFe Blog, E-Ticaret, Aynı Gün Kargo, Kargo Bedava, Seo, Pazarlama, iPhone, Apple, Samsung, İndirimli Ürünler, Stoktan Kargo, 3D Secure, %100 Mutlu Müşteri, Müşteri Memnuniyeti, Tüm Ürünlerde Aynı Gün Kargo